Điều Khoản Sử Dụng

 1.     GIỚI THIỆU

1.1   Chào mừng bạn đến với Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity qua ứng dụng di động (“App Rencity”). Trước khi sử dụng App Rencity hoặc tạo tài khoản Rencity (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động Nền Tảng Cho Thuê Và Quản Lý Phòng Rencity để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty Cổ phần công nghệ Rencity và các bên liên kết (sau đây được gọi riêng là “Rencity”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) App Rencity, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi App Rencity và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Rencity có sẵn trên App Rencity, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên App Rencity hoặc các dịch vụ liên quan đến App Rencity (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi Rencity.

1.2   Dịch Vụ bao gồm dịch vụ Nền tảng cho thuê và quản lý phòng kết nối nhu cầu thuê phòng, căn hộ (“phòng”) của các Người sử dụng với nhau nhằm mang đến cơ hội giao dịch giữa người có nhu cầu thuê phòng (“Người Thuê”) và cá nhân, đơn vị có phòng cho thuê (“Người Cho Thuê”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”) và hỗ trợ Người cho thuê quản lý phòng cho thuê hiệu quả. Hợp đồng cho thuê thật sự là trực tiếp giữa Người Thuê và Người Cho Thuê. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ chịu trách nhiệm đối với hợp đồng cho thuê giữa họ, việc đăng danh sách phòng cho thuê, quản lý hợp đồng,hóa đơn, các phát sinh trong quá trình thuê và tương tự. Rencity không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng. Rencity có thể hoặc không sàng lọc trước Người Sử Dụng hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng. Rencity bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên App Rencity theo Mục 6.4 bên dưới. Rencity không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch.

1.3   Trước khi trở thành Người Sử Dụng của App Rencity, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4   Rencity bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của App Rencity hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Phiên Bản thử nghiệm của Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.

1.5   Rencity bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới App Rencity hoặc Dịch Vụ theo quy định pháp luật và Điều khoản dịch vụ.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI RENCITY, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO APP RENCITY. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA RENCITY  MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

 1.     QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1   Rencity coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Rencity cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Rencity.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Rencity. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Rencity thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên App Rencity, Người Sử Dụng:

 1.     cho phép Rencity thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
 2.     đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên App Rencity sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Rencity; và
 3.     sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

2.2   Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

 1.     GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1   Rencity trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên App Rencity đều thuộc sở hữu của Rencity và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào App Rencity được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào App Rencity được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, App Rencity và Nội Dung của App Rencity. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các danh sách phòng phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, App Rencity và Nội Dung của App Rencity. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của App Rencity trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Rencity. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Rencity khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Rencity (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2   Rencity cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến App Rencity, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Rencity.

 1.      PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Rencity tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Rencity bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Rencity theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Rencity.

 1.     TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

5.1   Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một số điện thoại đăng ký không trùng lặp, OTP và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các danh sách phòng, website hoặc dịch vụ khác mà Rencity cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Rencity không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các danh sách phòng, website hay dịch vụ đó. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các danh sách phòng, website hoặc dịch vụ khác mà Rencity cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những danh sách phòng, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các danh sách phòng, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của Rencity.

5.2   Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Số Điện Thoại và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên App Rencity, và (c) thông báo ngay lập tức với Rencity nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Số điện thoại và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Số Điện Thoại và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

5.3   Bạn đồng ý rằng Rencity có toàn quyền xóa Tài Khoản và Số Điện Thoại của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ App Rencity bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Số Điện Thoại của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài Khoản và Số Điện Thoại không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) thuê phòng trên App Rencity với mục đích kinh doanh, (f) thuê phòng số lượng lớn từ một Người Cho Thuê hoặc một nhóm Người Cho Thuê có liên quan, (g) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở App Rencity), (h) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Rencity. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

5.4   Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo Rencity . Tuy nhiên, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với Rencity sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.

5.5   Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Rencity nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

 1.     ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

6.1   Quyền được phép sử dụng App Rencity và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Rencity có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

6.2   Người Sử Dụng không được phép:

(a)    tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, pointyên tạc, phỉ báng, pointc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b)    vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc các bên liên quan khác 

(c)    đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d)    sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e)    giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

(f)      gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ App Rencity;

(g)    gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các danh sách phòng phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Rencity;

(h)    sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i)     sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j)     mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

(k)    truy cập App Rencity, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Rencity, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

(l)     chỉnh sửa giá của bất kỳ danh sách phòng nào hoặc can thiệp vào danh mục danh sách phòng của Người Sử Dụng khác.

(m)   thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của Rencity;

(n)    cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Rencity áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, point lý hoặc lưu trữ bởi Rencity;

(o)    khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(p)    tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(q)    tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(r)    tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(s)    tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(t)     làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,

(u)    can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với App Rencity;

(v)    thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(w)   sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(x)    sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào  được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(y)    sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(z)    xâm phạm các quyền của Rencity, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(aa)  sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

(ab)  liệt kê các danh sách phòng xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

6.3   Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Rencity, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên App Rencity. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng App Rencity, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Rencity sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nội Dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến Nội Dung, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, Nội Dung được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên App Rencity.

6.4   Người Sử Dụng thừa nhận rằng Rencity và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên App Rencity, bao gồm bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng.  Rencity có quyền gỡ bỏ Nội Dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trong trường hợp Rencity nhận được khiếu nại hơp lệ theo quy định pháp luật từ Người Sử Dụng khác; (iii) trong trường hợp Rencity nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật. Rencity có quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc chat) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Rencity, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Rencity hoặc gửi cho Rencity, bao gồm các thông tin trên các website Rencity hoặc trên các phần khác của App Rencity.

6.5   Người Sử Dụng chấp thuận và đồng ý rằng Rencity có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng, Nội Dung và bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp cho Rencity trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Rencity hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Rencity, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

 1.     VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

7.1   Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

– Xóa tin đăng danh sách phòng

– Xóa danh mục danh sách phòng;

– Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;

– Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;

– Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như phí giao dịch, phí thanh toán, phí dịch vụ…;

– Cáo buộc hình sự;

– Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

– Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Rencity.

7.2   Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên App Rencity của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Rencity 

 1.     BÁO CÁO HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1   Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Rencity dưới bất kỳ hình thức nào. Rencity cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ danh sách phòng nào được chào bán trên App Rencity. 

8.2   Nếu bạn là Chủ Sở Hữu Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”) và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng liên hệ  với Rencity đính kèm đầy đủ các tài liệu hợp lệ chứng minh sự tồn tại và sở hữu hợp pháp của người khiếu nại đối với quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ có liên quan, cũng như chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các đăng bán bị khiếu nại cụ thể. Gửi tới Rencity. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. 

8.3  Rencity xác nhận rằng một nhãn danh sách phòng nhà sản xuất  có thể, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, có quyền ký kết các thỏa thuận phân phối độc quyền nhất định hoặc thỏa thuận giá quảng cáo tối thiểu cho danh sách phòng của mình với bên thứ ba khác. Tuy nhiên, việc vi phạm các thỏa thuận này không cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vì việc thực hiện các thỏa thuận này là vấn đề giữa nhãn danh sách phòng nhà sản xuất với bên thứ ba tương ứng mà họ ký thỏa thuận, Rencity sẽ không hỗ trợ việc thực thi những quyền phân phối độc quyền đó hoặc vấn đề kiểm soát giá, ngoại trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu.

8.4  Không giới hạn đối với khoản bồi thường tại Điều 25, Người Cho Thuê đồng ý bồi thường và giữ cho Rencity và Bên Liên Kết của Rencity không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, khiếu nại, tổn thất và phán quyết phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Nội Dung hoặc danh sách phòng đăng bán, và/hoặc (b) bất kỳ việc xóa Nội Dung hoặc danh sách phòng đăng bán nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ nào.

 1. NẠP/RÚT TIỀN VÀ THANH TOÁN

9.1   Vào từng thời điểm, Rencity hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức nạp/rút tiền vào tài khoản của Người sử dụng trên App Rencity (“Tài khoản điểm”)  như sau:

(i)         Thẻ tín dụng/Ghi Nợ 

Hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

(ii)      Chuyển Khoản Ngân Hàng

Hình thức thanh toán này cho phép Người Thuê thanh toán bằng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet banking). Chuyển khoản 

(iii)      Các phương thức thanh toán khác khả dụng trên App Rencity trong từng thời điểm

9.2. Mọi khoản thanh toán của Người Sử Dụng trên App Rencity và  đều sẽ thực hiện qua Tài khoản điểm của Người sử dụng đó trên App Rencity

(i) Tài khoản Điểm trên App Rencity có hai tài khoản

 1. Tài khoản điểm chính

Tài khoản điểm chính được đo bằng đơn vị điểm Ren, được quy đổi tương đương số tiền nạp của Người sử dụng, sau khi trừ đi Phí thanh toán ( theo điều…) và các khoản thuế khác theo pháp luật quy định. Kể từ sau đây, nếu không có ghi chú thêm,Người Sử Dụng cần hiểu Tài Khoản Điểm là Tài Khoản Điểm Chính.   

Quy ước 1.000 VND = 1.000 điểm Ren, điểmđồng Ren sẽ được sử dụng để thanh toán cho các Dịch vụ trên App Rencity

 1. Tài khoản điểm khuyến mại

Tài khoản điểm khuyến mại được đo bằng đơn vị điểm Point, được Rencity tặng và khuyến mại cho Người Sử Dụng khi hoạt động trên App Rencity. Điểm Point không được quy đổi ra tiền, không thể rút chuyển nhượng và được sử dụng như một hình thức khuyến mại, chiết khấu, giảm giá và thanh toán trên App Rencity theo quy định của Rencity trong từng thời điểm.

9.3   Rencity không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Thuê hoặc Người Cho Thuê phải chịu từ việc nhập sai thông tin thanh toán cho giao dịch đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 9.1 ở trên. Rencity bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Thuê và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.  

9.4   Hiện tại, Rencity chỉ có thể thực hiện yêu cầu rút tiền cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho Rencity thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho danh sách phòng đã cho thuê qua Rencity.

 1.   SỐ DƯ TÀI KHOẢN ĐIỂM RENCITY

10.1 Số Dư Tài Khoản Điểm Rencity là một tính năng do Rencity cung cấp trên App Rencity để hỗ trợ việc ghi nhận tiền nạp, tiền từ cho thuê danh sách phòng trên App Rencity, giá trị tiền được hoàn trả cho các giao dịch hoàn tiền (nếu có). Tổng giá trị ghi nhận này, trừ đi các khoản đã được thanh toán, sẽ được thể hiện ở mục Số Dư Tài Khoản Điểm Rencity. 

10.2 Bạn có thể yêu cầu được nhận toàn bộ giá trị được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản Rencity (tối đa toàn bộ số dư trong Số Dư Tài Khoản Rencity của bạn) bằng yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng có thông tin được cung cấp cho Rencity (“Tài Khoản Nhận Tiền”) thông qua thao tác gửi yêu cầu chuyển tiền (“Yêu Cầu Rút Tiền”). Rencity chỉ thực hiện việc chuyển khoản vào ngày làm việc và việc chuyển khoản đó có thể cần tối đa 04 (bốn) ngày làm việc để Tài Khoản Nhận Tiền được ghi có, theo nghiệp vụ ngân hàng liên quan.

10.3 Tiền thu được từ việc cho thuê được hỗ trợ trên App Rencity sẽ được ghi nhận vào Số Dư Tài Khoản Điểm Rencity như sau:

– Giao dịch cho thuê thuộc danh sách Rencity Partner: thanh toán tối đa vào ngày thứ 03 (ba) kể từ khi việc cho thuê được xác nhận và có hợp đồng được xác nhận giữa các bên (hoặc các trạng thái tương tự trên App Rencity);

– Giao dịch cho thuê không thuộc Rencity Partner: thanh toán vào ngày thứ 02 (hai) kể từ khi giao dịch được xác nhận và có hợp đồng được xác nhận giữa các bên (hoặc các trạng thái tương tự trên App Rencity) hoặc sau khi Người Thuê xác nhận đã nhận được hàng. 

10.4 Sau khi đã gửi Yêu Cầu Rút Tiền, bạn không thể thay đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu này.

10.5 Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý bất kỳ giao dịch nào, bạn đồng ý ủy quyền cho Rencity chỉnh sửa lỗi đó và thực hiện ghi có hoặc ghi nợ trong Tài Khoản Điểm của bạn, với điều kiện là việc chỉnh sửa này được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. Nếu Rencity không thể ghi có hoặc ghi nợ vào Tài Khoản Nhận Tiền vì bất kỳ lý do nào, bạn cũng sẽ ủy quyền cho chúng tôi tiếp tục thực hiện việc ghi có hoặc ghi nợ vào Tài Khoản Nhận Tiền, sau khi áp dụng bất kỳ khoản phí có liên quan nào, vào bất kỳ tài khoản ngân danh sách phòng phương tiện thanh toán nào khác mà bạn đã cung cấp cho Rencity hoặc cấn trừ việc ghi có hoặc ghi nợ cùng các khoản phí có liên quan vào số dư được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản Điểm Rencity của bạn trong tương lai, trong giới hạn pháp luật cho phép.

10.6 Bạn ủy quyền cho chúng tôi được thực hiện các bút toán ghi có hoặc ghi nợ liên quan đến giá trị được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản Điểm Rencity của bạn, cho mục đích:

(i)     điều chỉnh các sai sót trong việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào;

(ii)    trường hợp Rencity cho rằng bạn thực hiện hành vi và/hoặc giao dịch gian lận hoặc đáng ngờ;

(iii)   liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các khoản không chính xác nào;

(iv)   liên quan đến bất kỳ điểm thưởng hay hoàn lại nào;

(v)    liên quan đến bất kỳ loại phí chưa được thanh toán nào;

(vi)   liên quan đến việc giải quyết bất kỳ tranh chấp giao dịch nào, bao gồm bất kỳ các bồi thường cho hoặc từ phía bạn;

(vii)  liên quan đến các danh sách phòng bị cấm hoặc các danh sách phòng bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi; và

(viii) iên quan đến bất kỳ việc thay đổi thỏa thuận đã cam kết giữa Người Thuê và Người Cho Thuê.

 1.   CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CỦA RENCITY

11.1 Chính Sách Đảm Bảo của Rencity là dịch vụ cung cấp bởi Rencity nhằm bảo hộ các giao dịch.  Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người Thuê thanh toán giao dịch cho Người Cho Thuê qua Rencity sẽ được lưu giữ bởi Rencity.  Người Cho Thuê sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền trong Tài Khoản Đảm Bảo Rencity.

11.2 Sau khi Người Thuê thanh toán giao dịch (“Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Thuê”), Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Thuê sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo Rencity cho đến khi:

(a)  Người Cho Thuê gửi Hợp đồng Người Thuê và Người Thuê xác nhận Hợp đồng (trừ giao dịch của Người Cho Thuê là Rencity Partner, trong trường hợp đó, trừ khi Mục 11.2(d) áp dụng, Rencity sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Thuê vào Tài Khoản Đảm Bảo Rencity cho Người Cho Thuê;

(b)    Trong trường hợp Thời Gian Rencity Đảm Bảo (hoặc thời hạn gia hạn đã được chấp thuận theo Mục 11.3) đã hết hạn, trừ trường hợp áp dụng Mục 11.2(c) và 11.2(d), Rencity sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Thuê vào Tài khoản Rencity cho Người Cho Thuê;

(c)    Trường hợp Rencity xác định được rằng yêu cầu hoàn tiền của Người Thuê được chấp thuận, trừ khi áp dụng Mục 11.2(d), Rencity sẽ hoàn tiền cho Người Thuê, theo các điều khoản trong Chính Sách Hoàn Tiền của Rencity và chuyển phần còn lại (nếu có) cho Người Cho Thuê. Trong trường hợp ngược lại. Rencity sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Thuê vào Tài Khoản Đảm Bảo Rencity cho Người Cho Thuê.

(d)    Vào thời điểm mà Rencity xác định một cách hợp lý rằng việc phân bổ Tiền Thanh Toán từ Người Thuê là hợp lý, bao gồm khi Rencity xem như là cần thiết hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc để thực thi Điều Khoản Dịch Vụ này.

Hình thức tự thỏa thuận giữa Người Thuê và Người Cho Thuê sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Rencity.

11.3 Các khoản thanh toán thực hiện qua các Tài Khoản Điểm của Rencity sẽ được giữ lại trong Tài Khoản Đảm Bảo Rencity trong một khoảng thời gian nhất định (“Thời Gian Rencity Đảm Bảo”). Tối đa 03 (ba ) ngày

11.4 Trường hợp tài khoản ngân hàng của Người Cho Thuê không thể ghi có và / hoặc Người Cho Thuê không thể liên lạc được, Rencity sẽ liên lạc với Bên Cho Thuê bằng các thông tin do Người Cho Thuê cung cấp. Trong trường hợp Người Cho Thuê không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Khoản Tiền Thanh Toán của Người Thuê đến hạn thanh toán cho Người Cho Thuê nhưng chưa được trả cho Người Cho Thuê, Rencity sẽ xử lý Khoản Tiền Thanh Toán này theo quy định pháp luật.

11.5 Người Cho Thuê/Người Thuê phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên App Rencity. Rencity có quyền yêu cầu Người Cho Thuê hoặc Người Thuê cung cấp các dữ liệu cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin, bao gồm cả việc xác nhận theo yêu cầu của bên thứ ba thực hiện thanh toán và các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển. Người Cho Thuê/Người Thuê theo đây chấp thuận cho Rencity sử dụng hoặc cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình nhằm phục vụ cho việc sử dụng App Rencity của Người Cho Thuê/Người Thuê.  Ngoài ra, Người Cho Thuê/Người Thuê ủy quyền cho Rencity sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào Rencity cho là cần thiết để xác nhận danh tính của Người Cho Thuê/Người Thuê với các tổ chức khác như ngân hàng của Người Cho Thuê/Người Thuê. 11.6 Chính Sách Đảm Bảo của Rencity là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của Người Cho Thuê và Người Thuê theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định trong Chính Sách Đảm Bảo của Rencity. Chính Sách Đảm Bảo của Rencity không nhằm mục đích cũng như không được xây dựng nhằm hỗ trợ Người Cho Thuê hoặc Người Thuê tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của chính họ mà các nghĩa vụ này phải tự chịu trách nhiệm bởi chính Người Cho Thuê hoặc Người Thuê, và Rencity không có trách nhiệm liên quan đến các nghĩa vụ pháp luật của Người Cho Thuê hoặc Người Thuê như vừa đề cập. Trong mọi trường hợp, Chính Sách Đảm Bảo của Rencity không cấu hành việc bảo hành danh sách phòng.

11.7 Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ giao dịch nào không được thực hiện trên App Rencity sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Rencity.

 1.   HỆ THỐNG ĐIỂM THƯỞNG 

12.1 Người Sử Dụng có thể tích lũy điểm thưởng (“Point”) khi thuê trên App Rencity thông qua việc sử dụng hệ thống Đảm Bảo của Rencity hoặc thông qua việc tham gia các hoạt động trên App Rencity do Rencity toàn quyền quyết định vào từng thời điểm (“Hoạt Động Hợp Lệ”). Nhìn chung, Point sẽ được ghi nhận vào Tài Khoản của Người Sử Dụng sau khi hoàn tất giao dịch hoặc hoạt động thành công được Rencity chấp thuận.  Bạn có đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng Point nếu bạn là Người Sử Dụng và Tài Khoản của bạn không thuộc đối tượng không áp dụng việc tham gia.

12.2 Giao dịch chưa hoàn thành trên App Rencity khi sử dụng Chính Sách Đảm Bảo Rencity sẽ không đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng Point. Rencity có toàn quyền loại trừ các mặt hàng không thuộc đối tượng của hệ thống điểm thưởng Point.

12.3 Point không có giá trị tiền tệ, không cấu thành tài sản của Người Sử Dụng và không thể được thuê, bán, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.

12.4 Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định được Rencity quyết định, thay đổi và chỉnh sửa vào từng thời điểm, tùy thuộc vào hạn mức theo toàn quyền quyết định của Rencity, Người Sử Dụng có thể sử dụng Rencity point bằng cách gửi yêu cầu đến Rencity và sử dụng Point để khấu trừ vào giá phòng khi thực hiện giao dịch thuê trên App Rencity theo quy định của Rencity vào từng thời điểm. 

12.5 Point mà bạn đã sử dụng sẽ được trừ vào số dư Tài khoản điểm khuyến mại. Mỗi Point đều có hạn sử dụng.  Lưu ý kiểm tra chi tiết Tài Khoản điểm khuyến mại của bạn trên App Rencity để biết số dư Point cũng như hạn sử dụng.

12.6 Vào từng thời điểm, Rencity sẽ thông tin đến bạn điểm thưởng Point sẽ được áp dụng đối với Hoạt Động Hợp Lệ cụ thể nào. Hoạt Động Hợp Lệ có thể bao gồm việc bạn thực hiện giao dịch với Người Cho Thuê đang tham gia chương trình hoặc các chương trình khuyến mãi cụ thể của Rencity. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn các điều khoản của các chương trình điểm thưởng đó nếu được áp dụng vào từng thời điểm.

12.7 Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến số lượng Point nhận được từ Hoạt Động Hợp Lệ, thì khiếu nại đó phải được gửi đến Rencity trong vòng một (01) tháng kể từ ngày bạn thực hiện thành công giao dịch. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho việc khiếu nại của bạn. Rencity bảo lưu quyền từ chối giải quyết khiếu nại nếu thời gian gửi khiếu nại đã qua.

12.8 Rencity không đảm bảo và không chấp nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế cho Point. Bạn cần kiểm tra với chuyên viên tư vấn thuế của bạn xem là việc nhận Point có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của bạn hay không.

12.9 Trong giới hạn quy định pháp luật áp dụng, Rencity bảo lưu quyền (i) ngưng hệ thống điểm thưởng Point bất cứ lúc nào, và (ii) hủy hoặc hoãn quyền tham gia vào hệ thống điểm thưởng Point của Người Sử Dụng, bao gồm cả khả năng có được hoặc sử dụng Point.

 1.   TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHO THUÊ

15.1 Người Cho Thuê phải quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin chẳng hạn liên quan đến giá cả và chi tiết danh sách phòng, số lượng danh sách phòng trong kho phòng cũng như các điều khoản và điều kiện cho thuê được cập nhật trong danh mục danh sách phòng của Người Cho Thuê và không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

15.2 Giá danh sách phòng được Người Cho Thuê toàn quyền quyết định, trừ các danh sách phòng được ấn định giá bởi cơ quan có thẩm quyền. Giá danh sách phòng nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Người Thuê cần thanh toán (ví dụ: các loại thuế, phí, v.v.) và Người Cho Thuê sẽ không yêu cầu Người Thuê thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác. Nếu thông tin giá danh sách phòng hoặc dịch vụ niêm yết không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc thuê danh sách phòng hoặc dịch vụ như thuế, phí, dịch vụ tiện ích (điện, nước, internet, quản lý, vệ sinh…) và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

15.3 Trong giới hạn pháp luật cho phép, Người Cho Thuê đồng ý rằng Rencity có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, thực hiện các hoạt động khuyến mãi để hỗ trợ các giao dịch giữa Người Cho Thuê và Người Thuê thông qua việc giảm, chiết khấu hoặc hoàn lại phí hoặc thông qua những cách khác. Giá cuối cùng Người Thuê cần thanh toán thực tế là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.

15.4 Để thúc đẩy việc thuê các danh sách phòng Người Cho Thuê đăng bán, Rencity có thể đăng những danh sách phòng đó (theo mức giá đã điều chỉnh) lên các website của bên thứ ba (chẳng hạn các cổng thông tin và cổng so sánh giá) và những website khác (nội địa hoặc quốc tế) được vận hành bởi hoặc hợp tác với Rencity.

15.5 Người Cho Thuê chịu trách nhiệm cung cấp hợp đồng, hóa đơn cho Người Thuê theo quy định pháp luật.

15.6 Người Cho Thuê thừa nhận và đồng ý rằng Người Cho Thuê chịu trách nhiệm chi trả các bất kỳ loại phí nào đối với danh sách phòng được cho thuê và Rencity không cung cấp bất kỳ tư vấn nào liên quan đến vấn đề này.  

15.7 Người Cho Thuê luôn đồng ý Rencity sẽ là đơn vị trung gian nhận hộ các khoản thanh toán của Người Thuê đối với tất cả các danh sách phòng Người Cho Thuê đã đăng tải trên App Rencity. Điều này sẽ không thay đổi cho đến khi Người Cho Thuê xóa tài khoản trên App Rencity

15.8. Người Cho Thuê luôn đồng ý trả các khoản phí cho Rencity theo điều 16 cho mọi giao dịch phát sinh từ App Rencity (bao gồm không giới hạn Thông tin Người Thuê, Số điện thoại, Các tương tác, Thanh toán)

15.8 Người Cho Thuê thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự vi phạm nào của Người Cho Thuê đối với các chính sách của Rencity sẽ dẫn đến các biện pháp đề cập tại Mục 7.1.

 1.   PHÍ

16.1 Người Cho Thuê thừa nhận và đồng ý rằng Rencity có thể khấu trừ các khoản phí phải trả cho Rencity và các khoản thuế áp dụng từ số tiền cho thuê được thanh toán bởi Người Thuê phát sinh tương tác thông qua App Rencity.  Rencity sẽ xuất biên lai hoặc hóa đơn tài chính cho khoản phí và khoản thuế do Người Cho Thuê chi trả nếu có yêu cầu.

16.2 Phí rút tiền

Phí rút tiền là phí áp dụng cho mỗi lần rút tiền thành công trên App Rencity. Trong mọi trường hợp, Người Sử Dụng chịu trách nhiệm chi trả Phí rút tiền. 

Phí rút tiền được cấn trừ trực tiếp trên từng lần nạp trước khi tiền được ghi nhận vào Số Dư Tài Khoản Rencity của Người Cho Thuê.

Tùy vào phương thức rút tiền mà Người Sử Dụng đã chọn, mức phí rút tiền được áp dụng cho mỗi giao dịch sẽ khác nhau:

Phương thức thanh toán

Mức phí/rút

(đã bao gồm thuế GTGT)

Rút tiền từ Tài khoản điểm (Kho điểm)

3.300 VNĐ

16.4 Phí giao dịch

Rencity áp dụng phí hoa hồng giao dịch (“Phí giao dịch”) đối với tất cả các giao dịch cho thuê phòng, thanh toán hóa đơn thuê phòng của Người thuê cho Người Cho Thuê được thực hiện thành công qua App Rencity hoặc mọi giao dịch có phát sinh từ thông tin Người Thuê có tương tác với Người Cho Thuê trên App Rencity. Phí giao dịch là một tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị giao dịch, và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Người Cho Thuê có nghĩa vụ chi trả toàn bộ Phí Giao Dịch và các khoản thuế/ lệ phí có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế giá trị gia tăng).

Phí giao dịch gồm

(i) Phí Đặt Cọc: Khoản phí Rencity thu khi Người Thuê thanh toán tiền đặt cọc thuê phòng cho Người Cho Thuê qua App Rencity

Cách tính:

Phí đặt cọc = Tổng tiền đặt cọc x 10%.

(ii) Phí Hóa đơn: Khoản phí Rencity thu khi Người Thuê thanh toán hóa đơn thuê phòng hàng tháng (bao gồm giá thuê phòng, phí dịch vụ (điện, nước, internet, quản lý và các dịch vụ khác) cho Người Cho Thuê qua App Rencity

Cách tính:

Phí Hóa đơn = Tổng tiền thanh toán hóa đơn x 1%.

Phí giao dịch được cấn trừ trực tiếp trên từng giao dịch trước khi tiền cho thuê được chuyển vào Số dư Tài khoản Rencity của Người Cho Thuê.

Người Cho Thuê đồng ý và uỷ quyền không huỷ ngang cho Rencity được toàn quyền cấn trừ các khoản phí được quy định ở Điều 16 của Điều Khoản Dịch Vụ vào các khoản tiền của Người Cho Thuê tại Tài Khoản Rencity, Số dư Tài khoản Rencity hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà Rencity giữ thay hoặc nhận hộ cho Người Cho Thuê theo từng thời kỳ vào bất kỳ lúc nào mà không cần chấp thuận của Người Cho Thuê.

Phí giao dịch h được quy định tại Điều này không áp dụng cho tất cả  Người cho thuê trên App Rencity, bao gồm cả Người Cho Thuê đối tác của Rencity (Rencity Partner).

16.5 Phí Marketing

Phí Marketing là khoản phí mà Người Cho Thuê  phải thanh toán cho Rencity khi sử dụng các hình thức và cách thức Marketing danh sách phòng trên App Rencity. Cách tính phí sẽ được công khai trên website Rencity

 1.   TRANH CHẤP

17.1 Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, Người Cho Thuê và Người Thuê đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và Rencity sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.

17.2 Mỗi Người Cho Thuê và Người Thuê cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với Rencity hoặc các công ty liên kết của Rencity (trừ trường hợp Rencity hoặc các công ty liên kết của mình là Người Cho Thuê danh sách phòng liên quan đến khiếu nại đó) liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên App Rencity hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.

17.3 Người Sử Dụng được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Rencity có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Rencity để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. Rencity sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Sử Dụng giải quyết những tranh chấp này. 

17.4 Để rõ ràng hơn, việc hỗ trợ theo Mục 17 này chỉ áp dụng đối với Người Thuê là đối tượng của Chính Sách Đảm Bảo của Rencity. Người Thuê sử dụng những phương thức thanh toán khác có thể liên hệ trực tiếp với Người Cho Thuê.

 1.   PHẢN HỒI

18.1 Rencity luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp Rencity cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của Rencity dưới đây:

(ii)    Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên ứng dụng.

(iii)   Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.

(iv)   Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.

(v)    Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận

 1.   LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

19.1     DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ ‘SẴN CÓ’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO, KHIẾU NẠI HOẶC KHẲNG ĐỊNH NÀO TỪ RENCITY VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM VIỆC ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG, VIỆC THỰC HIỆN, KHÔNG VI PHẠM, VIỆC thuê BÁN, HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, THỰC HIỆN, THUÊ – CHO THUÊ HOẶC SỬ DỤNG PHÒNG SAU KHI THUÊ.

19.2 NGƯỜI SỬ DỤNG CẦN THỪA NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA APP RENCITY VÀ/HOẶC DỊCH VỤ RENCITY SẼ THUỘC VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

19.3 Rencity không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với: (a) việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các danh sách phòng có sẵn trên App Rencity; hoặc (b) khả năng người bán bán các danh sách phòng hoặc khả năng của người thuê thuê và thanh toán cho các danh sách phòng. Nếu có tranh chấp liên quan đến một hoặc nhiều người sử dụng, những người sử dụng này đồng ý tự giải quyết tranh chấp trực tiếp với nhau và miễn trừ Rencity và các công ty liên kết của Rencity khỏi khiếu nại, yêu cầu và tổn thất phát sinh hoặc liên quan đến tranh chấp.

 1.   CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

20.1 Rencity KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, LỖI (BAO GỒM NHỮNG BẤT CẨN (DÙ CHỦ ĐỘNG HAY BỊ ĐỘNG), TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DANH SÁCH PHÒNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÁP, QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG, CÁC QUY CHẾ HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC ĐỐI VỚI

(i)     (A) TỔN THẤT VỀ SỬ DỤNG; (B) TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN; (C) TỔN THẤT VỀ DOANH THU; (D) TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU; (E) TỔN THẤT VỀ UY TÍN; HOẶC (F) KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC BIỆN PHÁP NGUY CẤP DỰ TRÙ, ĐỐI VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP; HOẶC

(ii)    THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO (GỒM BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO VỀ DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG Rencity HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI Rencity ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC ĐƯỢC GỢI Ý PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

20.2 BẠN CÓ QUYỀN YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ/HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ.

20.3 TRƯỜNG HỢP RENCITY, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP (BAO GỒM ĐỐI VỚI LỖI BẤT CẨN KHÔNG ĐÁNG KỂ) THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA RENCITY ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN ĐỐI VỚI (A) KHOẢN PHÍ PHẢI TRẢ CHO BẠN THEO CHÍNH SÁCH RENCITY ĐẢM BẢO; VÀ (B) 2.000.000 VND (HAI TRIỆU ĐỒNG CHẴN) HOẶC KHOẢN TIỀN KHÁC NHƯ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TRONG PHÁN QUYẾT CHUNG THẨM CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN.

20.4 KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG VONG HOẶC TAI NẠN CÁ NHÂN DO SỰ BẤT CẨN, GIAN LẬN CỦA RENCITY HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC CÓ PHẦN THAM GIA CỦA RENCITY MÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC HẠN CHẾ VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

 1.   CÁC LIÊN KẾT

Các đường dẫn của bên thứ ba có trên App Rencity sẽ khiến Người Sử Dụng thoát khỏi App Rencity. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Rencity dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế bạn phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này. 

Người Sử Dụng có thể tương tác với, thuê danh sách phòng và/hoặc sử dụng dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong quá trình sử dụng App Rencity. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba có liên quan.

Rencity cung cấp Dịch Vụ cho bạn theo Điều Khoản Dịch Vụ này. Và Người Sử Dụng ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp danh sách phòng và/hoặc dịch vụ thông qua App Rencity có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những danh sách phòng hoặc dịch vụ đó thông qua App Rencity. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba đó.

Rencity không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, thuê bán, và giao dịch nào giữa Người Sử Dụng với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với Rencity.  Rencity cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của Rencity đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

Rencity cho phép bạn chia sẻ video từ YouTube trong tính năng Rencity Livestream (“Nội Dung YouTube”). Thông qua việc chia sẻ Nội Dung YouTube, bạn theo đây đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Bảo Mật của YouTube (http://www.google.com/policies/privacy).

 1.   ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

22.1 Khi gửi bất kỳ Nội Dung nào cho Rencity, bạn khẳng định và bảo đảm rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho Rencity. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Người Sử Dụng theo đây cấp quyền cho Rencity và các bên kế thừa của Rencity, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các danh sách phòng phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các danh sách phòng phái sinh của Dịch Vụ). Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc Rencity loại bỏ Nội Dung đóng góp ra khỏi Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

22.2 Bất kỳ Nội Dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào Người Sử Dụng đăng tải hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho Rencity dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi hình thức được gọi là “Nội Dung Gửi”), sẽ không được bảo mật bởi Rencity và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi Rencity hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc phát triển, quảng bá danh sách phòng. Khi thực hiện Nội Dung Gửi đến Rencity, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Rencity và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, danh sách phòng và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, danh sách phòng mà chúng đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong Nội Dung Gửi của bạn về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác. Vì vậy, bạn theo đây trao cho Rencity và các bên kế thừa của Rencity, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các danh sách phòng phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung Gửi đó, thông qua hoặc liên quan đến Nội Dung Gửi dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các danh sách phòng phái sinh của Dịch Vụ). Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của chính sách bảo mật của Rencity trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

 1.   ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN BÊN NGOÀI

23.1 Mỗi một bên đóng góp cho Dịch Vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội Dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Rencity sẽ loại bỏ khỏi website/Ứng dụng những thông tin cho thuê giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các danh sách phòng, dịch vụ, thông tin vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này. Người Sử Dụng không buộc Rencity phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các hoạt động hoặc không hoạt động nào của Người Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề họ đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn qua Dịch Vụ.

23.2 Ngoài ra, App Rencity có thể chứa các đường dẫn tới danh sách phòng, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, danh sách phòng, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của Rencity. Thực tế, các danh sách phòng, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Rencity không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. Rencity khuyến khích Người Sử Dụng tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ.  Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn thừa nhận rằng Rencity không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào. Ngoài ra bạn thừa nhận và đồng ý rằng Rencity có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của bạn, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

 1.   KHẲNG ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng:

(a)    Người Sử Dụng sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và

(b)    Người Sử Dụng chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

 1.   BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Rencity, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của Rencity (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm chi phí giải quyết tranh chấp) do Bên Được Bồi Thường gánh chịu, phát sinh từ (a) giao dịch được thực hiện trên App Rencity, hoặc tranh chấp liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp Rencity hoặc các công ty liên kết của Rencity là Người Cho Thuê đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại), (b) Chính Sách Đảm Bảo của Rencity, (c) việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch Vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho Rencity, (d) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (e) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc (f) vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (g) bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng.

 1.   TÍNH RIÊNG LẺ

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

 1.   LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến Rencity hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC).  Ngôn ngữ phán point của trọng tài là Tiếng Việt.

 1.   QUY ĐỊNH CHUNG

28.1 Rencity bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

28.2 Rencity có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên App Rencity.  Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng App Rencity sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.

28.3 Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.

28.4 Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và Rencity.

28.5 Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Rencity không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Rencity vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

28.6 Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Rencity và Người Sử Dụng mà không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của Rencity (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của Rencity hoặc của các công ty liên kết và công ty con của Rencity).

28.7 Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và App Rencity và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. Các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.

28.8 Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

28.9 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên App Rencity, vui lòng liên hệ Rencity. 

THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Xin vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến Rencity 

Người Sử Dụng khi sử dụng App Rencity có trách nhiệm đọc, xác nhận việc chấp thuận các điều khoản tại điều khoản sử dụng này và các quy định khác công khai tại Rencity. Bằng cách đăng ký, truy cập Tài Khoản hoặc/và sử dụng các dịch vụ trên App Rencity,, Người Sử Dụng đó được xem đã đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản tại Điều khoản sử dụng này và các quy định công khai tại Rencity.vn

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.  BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG APP RENCITY, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Mọi thắc mắc, khiếu nại hoặc cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN RENCITY

Địa chỉ: 9A Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: cskh@rencity.vn

Hotline: 1900 633 519